• 88899961 / 88930281-2
سبد خرید خالی می باشد

کوتاه درباره ما

آشنایی با مهرساز

Image

شماره حساب‌های بانکی برای خریدهای غیرمستقیم

درگاه بانک پاسارگاد
pasargad
شماره کارت: 6315 4288 2910 5022
شماره حساب: 1-10757417-8000-220
شماره شبا: 00 0000 0000 0000 0000 0000 IR00
به نام: آقای رضا محمدحسن تهرانی
 
درگاه بانک اقتصاد نوین
eghtesad novin
شماره کارت: 7483 5876 1211 6274
شماره حساب: 1-276465-800-101
شماره شبا: 00 0000 0000 0000 0000 0000 IR00
به نام: آقای رضا محمدحسن تهرانی
 
 
درگاه بانک ملت
mellat
شماره کارت: 2715 8278 3378 6104
شماره حساب: 1632806873
شماره شبا: 00 0000 0000 0000 0000 0000 IR00
به نام: آقای رضا محمدحسن تهرانی
 
درگاه بانک سامان
saman
شماره کارت: 7635 2516 8610 6219
شماره حساب: 1-1083726-806-844
شماره شبا: 00 0000 0000 0000 0000 0000 IR00
به نام: آقای رضا محمدحسن تهرانی
 
 
درگاه بانک صادرات
saderat
شماره کارت: 2874 3701 6915 6037
شماره حساب: 0208231645002
شماره شبا: 00 0000 0000 0000 0000 0000 IR00
به نام: آقای رضا محمدحسن تهرانی
 
درگاه بانک ملی
melli
شماره کارت: 5175 2664 9972 6037
شماره حساب: 0207684779008
شماره شبا: 00 0000 0000 0000 0000 0000 IR00
به نام: آقای رضا محمدحسن تهرانی
 
 
درگاه بانک سپه
sepah
شماره کارت: 3438 2297 1010 5892
شماره حساب: 0000000000
شماره شبا: 00 0000 0000 0000 0000 0000 IR00
به نام: آقای رضا محمدحسن تهرانی
 
درگاه بانک مسکن
maskan
شماره کارت: 1388 3033 2314 6280
شماره حساب: 0000000000
شماره شبا: 00 0000 0000 0000 0000 0000 IR00
به نام: آقای رضا محمدحسن تهرانی